Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sks6/.homepage/libraries/joomla/import.php on line 58
VI SKS :: Publikacje

Jednym z celów Studenckich Konferencji Starożytniczych jest przygotowanie publikacji pokonferencyjnej – owocu konferencji. Dlatego też bezpośrednio po konferencji będziemy przyjmować artykuły (spełniające opisane niżej wymagania techniczne), które będą pisemną wersją wystąpień, uwzględniającą dyskusje, wzbogaconą o aparat naukowy. Wszystkie artykuły zostaną poddane procedurze recenzji (recenzentami będą uznani naukowcy polscy, niemieccy, brytyjscy i francuscy, specjaliści w dziedzinach poszczególnych referatów). Otrzymają oni od redakcji anonimowe teksty wraz ze zestandaryzowanymi formularzami recenzji, dzięki którym ich uwagi będzie można porównać i wybrać najlepsze prace do książki. Nie ustalamy z góry liczby przyjętych do druku artykułów: będą to wszystkie prace autorskie, ciekawe dla czytelnika, oparte o materiał źródłowy, spełniające standardy przyjęte w danej dyscyplinie. Komitet redakcyjny, który na podstawie recenzji specjalistów podejmie decyzje o kwalifikacji tekstów do publikacji, będzie się składał z wybranych członków komitetu organizacyjnego. Od decyzji redakcji nie będzie odwołania, nikomu nie będzie przysługiwało prawo wglądu do recenzji, które będą objęte klauzulą poufności. Jedynie autorzy zakwalifikowanych tekstów otrzymają od redakcji sugestie poprawek i uzupełnień.

Prace o objętości do 15 stron - bez osobnej bibliografii - prosimy przesyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 10 lipca [31 lipca - termin przesunięty]. O kwalifikacji artykułów do druku lub o ich odrzuceniu autorzy zostaną powiadomieni do 1 września. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2011 r. Usilnie prosimy o stosowanie się do poniższych zasad edytorskich: (plik w załączeniu do maila).

 

Zasady edytorskie

1. Tekst podstawowy: Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, przypisy: Times New Roman 9, bez interlinii, wyrównane do lewej.

1. Układ pierwszej strony artykułu powinien być następujący: z lewej strony u góry imię  i nazwisko autora, poniżej uniwersytet, następnie tytuł tekstu na środku strony (na osi). Wszystkie te elementy prosimy pisać  zwykłą czcionką, nie zaś wielkimi literami.  

2. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., m.in., itp.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek) — inne w miarę potrzeby. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (30 VI 1210; 15 lipca; w lipcu 1322 r.).

3. Numery przypisów prosimy umieszczać w indeksie górnym, bez nawiasów lub kropek. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczane przed kropką kończącą zdanie (chyba że kończy je skrót: w. — wiek, r. — rok) lub przed przecinkiem w środku zdania (chyba że muszą się znaleźć między słowami, których nie oddziela przecinek). Uwaga: w przypisach nie stosujemy interlinii.

4. Krótkie cytaty ze źródeł zapisywane są w cudzysłowie, bez kursywy. Dłuższe cytaty zapisujemy w osobnym akapicie, ze spacja przerwy nad i pod cytatem, z obustronnym wcięciem wielkości 1, czcionka Times New Roman 11.

5. Format przypisu i pozycji bibliograficznej jest następujący: 
[Inicjał imienia] [Nazwisko autora], [tytuł pracy zapisany kursywą], [miejsce i rok wydania], [strona].

dla monografii naukowej: 
A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2000, s. 16 i n.

dla artykułu w pracy zbiorowej: 
J. Heinrich, Kartofle, [w:] Rola ziemiańska, red. W. Zieliński, Kraków 2006, s. 50–60.

dla artykułu w czasopiśmie naukowym: 
A. Bloch, Opozycja w PRL, „Przegląd Historyczny”, 26/4 (1989), s. 60–61.

6. W przypisach stosujemy łacińskie zwroty, tzn. ibidem, idem itp.

7. Prosimy o niestosowanie „op. cit.”. Dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki. Na przykład: 
A. Ziółkowski, Historia powszechna…, s. 24–50.

8. Odwołując się w przypisie do danej pozycji bibliograficznej koniecznie oznaczamy, na której stronie / stronach zawarta jest przywoływana myśl. Chyba, że używamy zwrotu passim.

9. Przed oddaniem pracy proszę usunąć z dokumentu zbędne spacje oraz przesunięcia tekstu. Akapity powinny być rozpoczynane za pomocą klawisza Tab. Prosimy o niestosowanie twardych enterów, miękkich spacji i t p.

 

 
Joomla School Templates by Joomlashack